اجرای عملیات گل کاری بلوار آیت اله طالقانی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اجرای عملیات گل کاری بلوار آیت اله طالقانی