امداد خودرو
تقدیر و تشکر از مدیرعامل امداد خودرو ایران ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
پیام تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر از مدیرعامل امداد خودرو ایران

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان در پیامی نسبت از تحویل کانکس امداد خودرو مجهز و پیشرفته به شهرداری طالقان تقدیر و تشکر نمودند

جانمایی و استقرار کانکس امداد خودرو در ابتدای جاده جدید طالقان ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

جانمایی و استقرار کانکس امداد خودرو در ابتدای جاده جدید طالقان

جانمایی و استقرار کانکس امداد خودرو در ابتدای جاده طالقان - هشتگرد توسط شهرداری طالقان انجام شد