امنیت راه ها و معابر
نصب جدا کننده بتنی در خیابان پل چوبی جهت افزایش ایمنی ۰۴ خرداد ۱۴۰۲
امنیت راه ها و معابر

نصب جدا کننده بتنی در خیابان پل چوبی جهت افزایش ایمنی

با تلاش واحد موتوری نصب جدا کننده بتنی در خیابان پل چوبی جهت افزایش ایمنی این راه انجام شد