اهدای بسته های آموزشی و تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت
اهدای بسته های آموزشی و تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت ۱۷ آبان ۱۴۰۱

اهدای بسته های آموزشی و تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت

اهدای بسته های آموزشی و تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت انجام شد.