اکران بنرهای تبلیغاتی “مشارکت در انتخابات” در سطح شهر
اکران بنرهای تبلیغاتی “مشارکت در انتخابات” در سطح شهر ۲۵ دی ۱۴۰۲

اکران بنرهای تبلیغاتی “مشارکت در انتخابات” در سطح شهر

اکران بنرهای تبلیغاتی “مشارکت در انتخابات” در سطح شهر