بازدید از روند اجرایی عملیات تکمیل و ساخت زمین ورزشی محله گلینک
۲۷ شهریور ۱۳۹۹

بازدید از روند اجرایی عملیات تکمیل و ساخت زمین ورزشی محله گلینک