بازدید از کوچه های محله گلینک جهت اجرای عملیات احداث نهر
۲۸ شهریور ۱۳۹۹

بازدید از کوچه های محله گلینک جهت اجرای عملیات احداث نهر