بازدید شورای اسلامی شهر طالقان از مدارس
بازدید شورای اسلامی شهر طالقان از مدارس ۲۰ آذر ۱۴۰۱

بازدید شورای اسلامی شهر طالقان از مدارس

اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با حضور در مدرسه شهید بهشتی از این مدرسه بازدید کردند