بازسازی کف پوش های تخریب شده پیاده رو
مرمت و بازسازی کف پوش های تخریب شده پیاده رو بلوار ایت الله طالقانی ۰۷ دی ۱۴۰۱

مرمت و بازسازی کف پوش های تخریب شده پیاده رو بلوار ایت الله طالقانی

مرمت، نگهداشت و بازسازی کف پوش های تخریب شده پیاده رو بلوار ایت الله طالقانی توسط نیروهای واحد امانی انجام شد