بازگشایی لاین خروجی بلوار امام خمینی(ره)
۱۶ اسفند ۱۳۹۷

بازگشایی لاین خروجی بلوار امام خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با پی گیریهای مهندس قاسمپور شهردار طالقان و تلاش بی وقفه نیروهای حوزه خدمات شهر و موتوری  لاین خروجی بلوار امام خمینی(ره) که بعلت رانش کوه و انفجار لوله گاز مسدود شده بود ، پس از ایمن سازی بازگشایی گردید.