بررسی پلاک و کدپستی
بررسی وضعیت پلاک منازل و کدهای پستی حوزه شهری طالقان ۲۹ آذر ۱۴۰۱

بررسی وضعیت پلاک منازل و کدهای پستی حوزه شهری طالقان

جلسه ای پیرامون بررسی وضعیت پلاک منازل و کدهای پستی حوزه شهری طالقان در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار شد