برف روبی و نمک پاشی توسط واحد خدمات شهر و موتوری
۱۵ دی ۱۳۹۷

برف روبی و نمک پاشی توسط واحد خدمات شهر و موتوری

در پی بارش نزولات آسمانی واحد خدمات شهر و موتوری شهرداری طالقان عملیات برف روبی و نمک پاشی در سطح شهر را انجام دادند.