برگزاری جلسه برنامه ریزی پاکسازی نخاله های سطح شهر
۰۵ آبان ۱۳۹۷

برگزاری جلسه برنامه ریزی پاکسازی نخاله های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه مهندس قاسم پور شهردار طالقان و مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر با مهندس زارعی نژاد رییس اداره محیط زیست شهرستان طالقان در خصوص پاکسازی نخاله های ریخته شده در ورودی و خروجی شهر و پیگیری تهیه زمینی جهت تخلیه نخاله شهر طالقان برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی […]