برگزاری جلسه شورای کمیته حفاری شهرستان طالقان
۲۵ دی ۱۳۹۸

برگزاری جلسه شورای کمیته حفاری شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پس از پی گیری مصوبات جلسه قبل و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته، مهندس گودرزی معاون شهردار با تاکید بر این مطلب که در بحث حفاری قانون گذارمشخص کرده هر دستگاهی اقدام به حفاری در محدوده شهر کند بایدبا شهرداری هماهنگ کند ،متاسفانه بعضی از دستگاههای […]