برگزاری جلسه طرح تفصیلی شهر طالقان
۲۰ فروردین ۱۳۹۸

برگزاری جلسه طرح تفصیلی شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه در خصوص بررسی وضعیت زمین های مستعد رانش در محدوده شهر طالقان و جانمایی آنها در طرح تفصیلی بحث و گفتگو و تبادل نظر گردید.