ترمیم جداول خیابان شهید فرامرز عباسی شهرک
ترمیم جداول خیابان شهید فرامرز عباسی شهرک ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
طرح استقبال از بهار

ترمیم جداول خیابان شهید فرامرز عباسی شهرک

ترمیم جداول خیابان شهید فرامرز عباسی شهرک توسط همکاران واحد امانی انجام شد