تعمیر نهر
ساخت رمپ ، دال گذاری، اصلاح و مرمت نهر کوچه ساحل محله گلینک ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

ساخت رمپ ، دال گذاری، اصلاح و مرمت نهر کوچه ساحل محله گلینک

ساخت رمپ، دال گذاری، اصلاح و مرمت نهر کوچه ساحل محله گلینکتوسط واحد عمران و واحد امانی شهرداری طالقان انجام شد

تعمیر، ساخت و نصب پل آهنی بر روی نهر محله پردسر ۲۵ آبان ۱۴۰۱

تعمیر، ساخت و نصب پل آهنی بر روی نهر محله پردسر

تعمیر، ساخت و نصب پل آهنی بر روی نهر (کوچه شهید شاملو محله پرسر) توسط واحد تاسیسات شهرداری انجام شد