تولید، تکثیر و نشاء انواع گل
تولید، تکثیر و نشاء انواع گل ۱۶ آذر ۱۴۰۱

تولید، تکثیر و نشاء انواع گل

عملیات آماده سازی (گلدان زنی، سبد زنی، نشاء، پرورش و نگهداری گلها) در گلخانه شهرداری طالقان در حال انجام است.