جلسه شورای اسلامی شهر با مشاور یکم سازمان آب منطقه ای البرز
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه شورای اسلامی شهر با مشاور یکم سازمان آب منطقه ای البرز

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه در خصوص مسائل مهمی مانند حرایم رودخانه های شهر و روستاها در شهرستان طالقان، بارشهای اخیر و متعاقبا آسیب های وارده بر زیر ساختها، طرح جامع، ساخت و سازها و غیره تبادل نظر گردید.