جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر با ریاست اداره ثبت اسناد و املاک طالقان
۲۰ شهریور ۱۳۹۸

جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر با ریاست اداره ثبت اسناد و املاک طالقان

در این جلسه موضوعات و مشکلات اخذ سند رسمی و نحوه اجرای قانون تصحیح و وضعیت املاک فاقد سند که جایگزین ماده ۱۴۷ سابق شده و نحوه اخذ جریان ثبتی املاک و همچنین علت تطویل در صدور تک برگ اسناد و مالکیتی بررسی شد. در ادامه این جلسه ریاست اداره ثبت و اسناد و املاک […]