جمع آوری و پاکسازی سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو
۱۸ دی ۱۴۰۰

جمع آوری و پاکسازی سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو