خاکبرداری، رگلاژ و آماده‌سازی خیابان ورودی محله حسنجون و سید آباد
خاکبرداری، رگلاژ و آماده‌سازی خیابان ورودی محله حسنجون و سید آباد ۲۰ دی ۱۴۰۲

خاکبرداری، رگلاژ و آماده‌سازی خیابان ورودی محله حسنجون و سید آباد

خاکبرداری، رگلاژ و آماده‌سازی خیابان ورودی محله حسنجون و سید آباد جهت جدولگذاری توسط همکاران واحدهای موتوری و امانی