خیابان دادگاه طالقان نشست کرد
خیابان دادگاه طالقان نشست کرد ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

خیابان دادگاه طالقان نشست کرد

جواد صادقلو افزود: این نشست در خیابان دادگاه در شهر طالقان به دلیل بارش های مستمر باران در چند روز اخیر رخ داد که خوشبختانه صدمات جانی در برنداشت. وی ادامه داد: این نوع نشست ها به دلیل ضعیف بودن نفوذ پذیری آب در طول سال در برخی از مناطق شهرستان طالقان رخ می دهد […]