رنگ آمیزی جداول
رنگ آمیزی جداول پل محله ی گلینک و مسیرهای متصل به آن ۰۱ بهمن ۱۴۰۲

رنگ آمیزی جداول پل محله ی گلینک و مسیرهای متصل به آن

رنگ آمیزی جداول پل محله ی گلینک و مسیرهای متصل به آن با تلاش واحد زیبا سازی

عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار آیت اله طالقانی ۲۱ آذر ۱۴۰۱

عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار آیت اله طالقانی

عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار آیت اله طالقانی در محدوده پردسر با تلاش نیروهای واحد زیبا سازی در حال انجام است .