روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد
۱۲ آبان ۱۴۰۰

روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد

 وعده ما  پنجشنبه ۱۰ صبح میدان سرلشکر فلاحی