ریزش سنگ در جاده تپه نورالشهدا
۱۱ فروردین ۱۳۹۸

ریزش سنگ در جاده تپه نورالشهدا