ساخت رمپ
ساخت رمپ ، دال گذاری، اصلاح و مرمت نهر کوچه ساحل محله گلینک ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

ساخت رمپ ، دال گذاری، اصلاح و مرمت نهر کوچه ساحل محله گلینک

ساخت رمپ، دال گذاری، اصلاح و مرمت نهر کوچه ساحل محله گلینکتوسط واحد عمران و واحد امانی شهرداری طالقان انجام شد