شهدای گمنام
مراحل پایانی جدول گذاری گلزار شهدای گمنام ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

مراحل پایانی جدول گذاری گلزار شهدای گمنام

مراحل پایانی جدول گذاری گلزار شهدای گمنام توسط نیروهای واحد امانیدر حال انجام است