صورتجلسه شماره 129 جلسه رسمی شورا
۱۴ شهریور ۱۳۹۸

صورتجلسه شماره 129 جلسه رسمی شورا

در جلسه مورخ 98/6/7 بازگشت به نامه 6970 مورخ 98/6/7 در خصوص جابجایی تیرهای برق مزاحم معابر شهری که تعداد 15 تیر مزاحم در اولویت جابجایی قرار دارند موضوع در جلسه مطرح و مقرر گردید که در کوچه پل چوبی تعداد 2 تیر برق جابجا و برای تیرها آتی موضوع در شورا مصوب و جهت […]