عملیات اصلاح هندسی و جدول گذاری حد فاصل بلوار شهید محبی و میدان دکتر حشمت طالقانی
عملیات اصلاح هندسی و جدول گذاری حد فاصل بلوار شهید محبی و میدان دکتر حشمت طالقانی ۰۷ آبان ۱۴۰۱

عملیات اصلاح هندسی و جدول گذاری حد فاصل بلوار شهید محبی و میدان دکتر حشمت طالقانی

عملیات اصلاح هندسی و جدول گذاری حد فاصل بلوار شهید محبی و میدان دکتر حشمت طالقانی توسط واحد امانی شهرداری پایان یافت و عملیات جدول گذاری ضلع شرقی میدان دکتر حشمت به سمت ورودی محله گلینک آغاز گردید