عملیات تکمیل سنگ فرش پیاده رو روبروی ساختمان شهرداری
۰۴ خرداد ۱۳۹۹

عملیات تکمیل سنگ فرش پیاده رو روبروی ساختمان شهرداری