عملیات زیرسازی و آماده سازی میدان محله حسنجون و سید آباد
۱۹ شهریور ۱۳۹۹

عملیات زیرسازی و آماده سازی میدان محله حسنجون و سید آباد