عملیات لکه گیری و آسفالت جاده اصلی محله کولج بالا به سمت محله حسنجون و سید آباد
۱۵ آبان ۱۳۹۹

عملیات لکه گیری و آسفالت جاده اصلی محله کولج بالا به سمت محله حسنجون و سید آباد