عملیات مخلوط ریزی و تسطیح کوچه نسترن محله حسنجون و سید آباد
۲۱ آذر ۱۳۹۸

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح کوچه نسترن محله حسنجون و سید آباد