عملیات پیاده رو سازی در حاشیه میدان معلم
۱۵ مرداد ۱۳۹۸

عملیات پیاده رو سازی در حاشیه میدان معلم