لایروبی رودخانه کولج
۱۷ فروردین ۱۳۹۸

انجام لایروبی رودخانه کولج

جهت باز شدن مسیر رودخانه و جلوگیری از ورود احتمالی سیل به مناطق مسکونی و زراعی، به دستور شهردار طالقان، لایروبی رودخانه کولج از دو راهی هرنج در حال انجام است.