لوله گذاری و بتن ریزی ورودی کوچه شهید فرشاد صادقیان توسط واحد امانی شهرداری
لوله گذاری و بتن ریزی ورودی کوچه شهید فرشاد صادقیان ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

لوله گذاری و بتن ریزی ورودی کوچه شهید فرشاد صادقیان

لوله گذاری و بتن ریزی ورودی کوچه شهید فرشاد صادقیان توسط واحد امانی شهرداری طالقان انجام شد