ماده 110 قانون شهرداری ها به شرح ذیل میباشد:
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

ماده 110 قانون شهرداری

نسبت به زمین یا بناهای مخروبه وغیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف […]