مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ معابر محله ی جزن
مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ معابر محله ی جزن ۰۱ بهمن ۱۴۰۲

مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ معابر محله ی جزن

مخلوط ریزی ، تسطیح و رگلاژ معابر محله ی جزن با تلاش نیروهای واحد موتوری