مخلوط ریزی و تسطیح خیابان باغان گزینان و خیابان منبع آب شهرک
مخلوط ریزی و تسطیح خیابان باغان گزینان و خیابان منبع آب شهرک ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

مخلوط ریزی و تسطیح خیابان باغان گزینان و خیابان منبع آب شهرک

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان باغان گزینان و خیابان منبع آب شهرک توسط نیروهای شهرداری انجام شد