ملیات نمک پاشی بلوارها و خیابانهای سطح شهر
عملیات نمک پاشی بلوارها و خیابانهای سطح شهر ۰۷ دی ۱۴۰۱

عملیات نمک پاشی بلوارها و خیابانهای سطح شهر

عملیات نمک پاشی بلوارها و خیابانهای سطح شهر توسط نیروهای موتوری و خدمات شهر شهرداری طالقان انجام شد