مهندس محمد آقابراری مسئول حراست شهرداری طالقان بعنوان رییس حراست شهرداری نظر آباد منصوب گردید.
۰۱ آبان ۱۳۹۷

رییس حراست شهرداری نظر آباد منصوب گردید

طی حکمی از طرف مدیر کل حراست استانداری البرز مهندس محمد آقابراری مسئول حراست شهرداری طالقان بعنوان رییس حراست شهرداری نظر آباد منصوب گردید.