نصب پلاک های پستی حوزه شهری طالقان
۰۸ آبان ۱۳۹۷

نصب پلاک های پستی حوزه شهری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه مهندس قاسم پور شهردار با جناب آقای مجتهدی ریاست اداره پست شهرستان طالقان جهت نصب پلاک های پستی منازل در حوزه شهری در دفتر شهردار برگزار شد.