نمک پاشی معابر شهر و محله های شهر
نمک پاشی معابر شهر و محله های شهر ۱۹ دی ۱۴۰۱

نمک پاشی معابر شهر و محله های شهر

نمک پاشی معابر شهر و محله های شهر توسط نیروهای خدمات شهر و موتوری شهرداری طالقان انجام شد