پاسخگویی دکتر لطفی شهردار طالقان به شهروندان با حضور در سامانه سامد
پاسخگویی دکتر لطفی شهردار طالقان به شهروندان با حضور در سامانه سامد ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

پاسخگویی دکتر لطفی شهردار طالقان به شهروندان با حضور در سامانه سامد

دکتر لطفی شهردار طالقان با حضور در سامانه سامد به سوالات همشهریان پاسخ دادند