پاکسازی و تسطیح مسیر ورودی آهک دره
پاکسازی و تسطیح مسیر ورودی آهک دره ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

پاکسازی و تسطیح مسیر ورودی آهک دره

پاکسازی و تسطیح مسیر ورودی آهک دره (محل تجمیع نخاله های ساختمانی) توسط واحد موتوری شهرداری طالقان انجام شد