کاشت گل
کاشت گل در رفیوژ بلوارها و میادین ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

کاشت گل در رفیوژ بلوارها و میادین

کاشت گل در رفیوژ بلوارها و میادین با همت نیروهای فضای سبز شهرداری طالقان انجام شد