کتابخوانی
رنگ آمیزی المان کتابخوانی میدان معلم ۰۴ مهر ۱۴۰۲

رنگ آمیزی المان کتابخوانی میدان معلم

رنگ آمیزی المان کتابخوانی میدان معلم با تلاش واحد زیباسازی شهرداری با هدف زیبا سازی و نگهداشت سازه های شهری و افزایش جلوه های بصری شهر