گابیون بندی
نصب پایه و گابیون بندی دیواره کند ریزشی محله گزینان جهت کنترل سنگهای معلق و خطرساز ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

نصب پایه و گابیون بندی دیواره کند ریزشی محله گزینان جهت کنترل سنگهای معلق و خطرساز

در مراحل پایانی عملیات کنترل و مهار سنگهای ریزشی کند گزینان دکتر لطفی شهردار طالقان از روند اجرایی این پروژه بازدید نمود