یادداشت مهندس قاسم پور شهردار طالقان به بهانه روز شهرداری ها و دهیاری ها
۱۴ تیر ۱۴۰۰

یادداشت مهندس قاسم پور شهردار طالقان به بهانه روز شهرداری ها و دهیاری ها

در واقع شهرداری نهادی عمومی است که همواره ارتقاء رفاه شهروندان و توسعه برابر امکانات را سرلوحه خدمات خود قرار داده تا بتواند به مهمترین هدف خود که کسب رضایت شهروندان و افزایش رفاه عمومی است دست یابد. این خدمات در ابعاد مختلف و وسیعی همچون محیط زیست، بهداشت و سلامت، مدیریت بحران، بهبود نمای […]